Tietosuojaseloste

Tampereen Painiseura ry – jäsenrekisterin tietosuojaseloste
1/3
TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679
( yleinen tietosuoja-asetus ) mukainen tietosuojaseloste.
Alkuperäinen laatimispäivämäärä 26.2.2017. Päivitetty nykyiseksi 14.8.2018.

REKISTERINPITÄJÄ
Tampereen Painiseura ry (myöhemmin yhdistys )
Y-tunnus: 07448609
tampereenpainiseura@gmail.com
Kauko Järvinen
Länsirinteenkatu 8, 33400 Tampere

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Jäsenrekisteri
Alina Salmi
sihteeri.taps@gmail.com

REKISTERIN NIMI
Tampereen Painiseura ry jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
1) Rekisteriä käytetään yhdistyksen yhdistyslain (503/1989) 11§ mukaisena
jäsenluettelona. Tässä yhteydessä rekisterin tietoja käytetään yhdistyksen
sääntöjen mukaisesti yhdistyksen kokouskutsujen lähettämiseen (yhdistyslaki 20 ja 24 §), jäsenmaksujen laskuttamiseen ja jäsenmaksutilanteen seuraamiseen,
sekä jäsenkorttien toimittamiseen ja jäsenkorttien toimitustilanteen seuraamiseen.
2) Sähköpostiosoitteita käytetään yhdistyksen hallituksen jäsenilleen (myöhemmin rekisteröity ) kohdistamaan tiedottamiseen (myöhemmin myös
jäsenkirje );
rekisteröity voi kieltää tällaisen tiedottamisen olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA
Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi ( yhdistyslain mukainen jäsenluettelo) ja sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena ( rekisteröity on liittyessään yhdistykseen vapaaehtoisesti hyväksynyt yhdistyksen säännöt ).

Tampereen Painiseura ry – jäsenrekisterin tietosuojaseloste
2/3
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Kaikkien rekisteröityjen kohdalla kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja:
● Rekisteröidyn täydellinen nimi ja kotipaikka
● Sähköpostiosoite ( käytetään kokouskutsun ja jäsenmaksulaskun toimittamiseen )
● Kuluvan ja edellisen kalenterivuoden jäsenmaksutiedot sekä kuluvan ja
edellisen kalenterivuoden jäsenkorttitiedot.

Seuraavat tiedot kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyiltä, mutta rekisteröity voi
pyytää tiedon poistamista tai jättää sen ilmoittamatta:
● Postiosoite ( mikäli rekisteröidyn postiosoite ei ole tiedossa, ei rekisteröity voi saada yhdistyksen
kokouskutsua postitse tilanteessa, jossa yhdistyksen hallitus on päättänyt kokouskutsun toimittaa myös
postitse (katso yhdistyksen säännöt); myöskään jäsenkorttia ei voida toimittaa postitse )

Rekisteröidyltä suostumuksen/vapaaehtoisuuden perusteella kerättävät tiedot:
● Alennetun perhejäsenmaksun edellyttämän varsinaisen jäsenen/kannattajajäsenen täydellinen nimi

Rekisteröidyltä suostumuksen tai sopimuksen täytäntöönpanon perusteella kerättävät tiedot:
● Yhdistyksessä urheilijana tai taustahenkilönä olevan rekisteröidyn tieto
edellisen ja kuluvan kalenterivuoden valmennusryhmästä

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot yhdistykseen liittymisen yhteydessä ja
kun rekisteröity ilmoittaa päivitetyt tietonsa. Suostumuksen tai sopimuksen
täytäntöönpanon perusteella saatu tieto rekisteröidyn valmennusryhmästä.
Jäsensihteerin tai yhdistyksen hallituksen jäsenasioista vastaavanjäsenen
kirjaamat tiedot jäsenmaksulaskun toimittamisesta, maksetun jäsenmaksun määrästä, jäsenkorttien toimituksesta ja jäsenkorttien postituksesta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisteröidyn tietoja voidaan toimittaa rekisteröidyn rekisteriin merkityn yhdistyksen seuran vastuuhenkilöille. Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa
yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvoitteiden tai lain asettamien velvoitteiden
täyttämisen edellyttämässä laajuudessa, tai rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.
Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja käsitellään, siirretään tai luovutetaan vain Euroopan unionin alueella,
Euroopan talousalueella ja sellaisissa maissa tilanteessa,jossa henkilötietojen
käsittelyn suojan taso on riittävä yleisen tietosuoja-asetuksen V-luvussa mainituilla edellytyksillä.
Tampereen Painiseura ry – jäsenrekisterin tietosuojaseloste 3/3

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteritietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa.
Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin ja salasanoin, ja tiedonsiirto verkon
yli tapahtuu salattuna.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON OIKAISEMISTA
Rekisteröity voi tarkistaa omat tietonsa olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.
Rekisteröity voi vaatia tietojensa oikaisemista/korjaamista olemalla yhteydessä
rekisterin yhteyshenkilöön.

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN JA SÄILYTTÄMISAIKA
Rekisteröity voi vaatia suostumuksensa/vapaaehtoisuuden perusteella
kerättyjen tietojen poistamista olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyn erotessa tai tullessa erotetuksi yhdistyksestä, poistetaan rekisteröidyn kaikki tiedot erottamispäätöksen tullessa lainvoimaiseksi.
Poistetut ja vanhentuneet/virheelliset tiedot sekä niiden varmuuskopiot
poistuvat lopullisesti muutaman kuukauden kuluessa poiston tai korjauksen
jälkeen.

OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN JA VASTUSTAMISOIKEUS
Rekisteröity voi kieltää jäsenkirjeen toimittamisen sähköpostiosoitteeseensa
olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön